Δράση 11.2.1 - Ενίσχυση για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 19/02/2019 - 21/03/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2 (αφορά στη δράση 11.2.1-Βιολογική Γεωργία)
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 24/01/2017 - 13/03/2017

Δικαιούχος/-οι: Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο