Δράση 1 - Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Συστήνεται η Επιχειρησιακή Ομάδα η οποία καταρτίζει Σχέδιο Δράσης.

 

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει :

- αντικείμενο και στόχους του έργου

- καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα που θα προκύψουν

 

Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 αποτελεί κατ’ αποκοπή ενίσχυση ύψους 5.000€.

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις 16.1-16.2 και 16.1-16.5 (Επιχειρησιακές Ομάδες για ανταγωνιστικότητα)
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 06/06/2018 - 23/11/2018

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς