Άμεσες Ενισχύσεις

Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 (Omnibus - Γεωργικό Σκέλος) για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς