Επενδυτικά / Επιχειρηματικά

  Μέτρο 3 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων / Υπομέτρο 3.1 – Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

 • Δράση 3.1.1 Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας
 • Δράση 3.1.2 Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας

  Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

 • Υπομέτρο 4.1 - Σχέδια Βελτίωσης
 • Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
 • Υπομέτρο 4.3 - Επενδύσεις σε υποδομές
 • Υπομέτρο 4.4 - Γεωργοπεριβαλλοντικές μη παραγωγικές επενδύσεις

  Μέτρο 5 - Πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές

 • Υπομέτρο 5.1 - Προληπτικές δράσεις για τη μείωση των συνεπειών φυσικών καταστροφών

  Μέτρο 6 - Εκκίνηση επιχείρησης

 • Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση νέων Γεωργών
 • Υπομέτρο 6.3 - Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

  Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

 • Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές
 • Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές