ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

 • ΠΑΑ 2014-2020/ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2020
  paa
 • Σύντομη Παρουσίαση Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020_Έκδοση 2019
  metra-paa
 • Οδηγός Επικοινωνίας Και Δημοσιότητας
  paa
 • ΠΑΑ 2014-2020/ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2019
  paa
 • EIP-AGRI Agrinnovation- Εκεί που συναντώνται η έρευνα με την πρακτική_Έκδοση 2019
  eip-agri
 • ΠΑΑ 2014-2020 / Η συμβολή του ΠΑΑ στη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας_Έκδοση 2019
  paa
 • ΠΑΑ 2014-2020 / Αγροτική Ανάπτυξη για μια νέα εποχή_Έκδοση 2018
  paa
 • Rural Development Programme (RDP) of Greece 2014-2020_Έκδοση 2018 (Αγγλική)
  paa
 • NRN of GREEK RDP 2014-2020/Networking and cooperation of actors involved in rural development_Έκδοση 2018 (Αγγλική)
  ead
 • EIP-AGRI Συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας/Ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τη μάθηση_Έκδοση 2018
  eip-agri
 • ΠΑΑ 2014-2020- Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος
  ,
  vinteo
 • Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ/Παραδείγματα Συνεργασιών (Μέτρο 16)_Έκδοση 2018
  metra-paa
 • Μέτρο 19 - Τοπική Ανάπτυξη LEADER/Toπικές παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα_Έκδοση 2018
  metra-paa
 • Μέτρο 9 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών_Έκδοση 2018
  metra-paa
 • Υπομέτρο 4.1 - Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)_Έκδοση 2018
  metra-paa
 • Υπομέτρο 4.2 - Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων_Έκδοση 2017
  metra-paa
 • Μέτρο 11- Βιολογικές Καλλιέργειες_Έκδοση 2017
  metra-paa
 • ΕΑΔ - Δικτύωση και Συνεργασία Φορέων για την Αγροτική Ανάπτυξη_Έκδοση 2017
  ead
 • EIP AGRI Ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ που σχετίζονται με την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας/Υποβάλλοντας το καινοτόμο έργο σας : τι , πως και που_Έκδοση 2015
  eip-agri
 • EIP AGRI Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ/Μεταμορφώνοντας την ιδέα σας σε καινοτομία_Έκδοση 2015
  eip-agri
 • Μέτρο 16 - Συνεργασία_Έκδοση 2017
  metra-paa
 • ΠΑΑ 2014-2020 / Το Μέλλον της Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2017
  paa
 • EIP-AGRI Επιχειρησιακές Ομάδες/Μετατρέποντας την ιδέα σας σε καινοτομία_Επικαιροποίηση 2016
  eip-agri
 • EIP AGRI Δίκτυο_Έκδοση 2015
  eip-agri
 • Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό_Έκδοση 2016
  metra-paa
 • Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό_Έκδοση 2016
  metra-paa
 • Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες_Έκδοση 2016
  metra-paa
 • Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς_Έκδοση 2016
  metra-paa
 • Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)_Έκδοση 2016
  metra-paa
 • ΠΑΑ 2014-2020 / Το Μέλλον της Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2016
  paa