Γραπτές Διαδικασίες / Αποφάσεις

10Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.5-16.1 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
17Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (8Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΟΥ COVID 19)
18Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020)
19Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2 Μ16)
20Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 2.1 ΠΑΑ 2014-2020)
21Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (9Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ 2014-2020)
22Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ»- 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)