Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 & εφαρμοστικοί
PDF icon Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ
PDF icon Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2344 για την επιστροφή των πιστώσεων που μεταφέρονται από το οικονομικό έτος 2022
PDF icon Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1173 για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
PDF icon Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/128 για τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια
PDF icon Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/57 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/127
PDF icon Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1408 όσον αφορά την καταβολή προκαταβολών για ορισμένες παρεμβάσεις και μέτρα στήριξης
PDF icon Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1172 για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και την εφαρμογή και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων για την αιρεσιμότητα
PDF icon Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/127 για για τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 & εφαρμοστικοί
PDF icon Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων ΚΑΠ
PDF icon Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/130 για το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων
PDF icon Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/1864 για την οργανωτική δομή και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου ΚΑΠ
PDF icon Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1475 για την αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων ΚΑΠ και την παροχή πληροφοριών για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης
PDF icon Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1317 για παρεκκλίσεις για την εφαρμογή των (ΚΓΠΚ) 7 και 8 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2023
PDF icon Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/129 για ελαιούχους σπόρους, βαμβάκι και υποπροϊόντα της οινοποίησης και για τις απαιτήσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής
PDF icon Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2289 για το περιεχομένο των στρατηγικών σχεδίων ΚΑΠ και το ηλεκτρονικό σύστημα
PDF icon Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2290 για τις μεθόδους υπολογισμού των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων
PDF icon Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/370 για την τροποποίηση των στρατηγικών σχεδίων ΚΑΠ
PDF icon Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/330 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/126
PDF icon Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/648 για το ύψος στήριξης της Ένωσης για τους τύπους παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη για το οικονομικό έτος 2023
PDF icon Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/126 για πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους τύπους παρέμβασης, καθώς και ΚΓΠΚ1