Εθνικό Πλαίσιο

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ)
Αρμοδιότητες/Εκχωρήσεις
Νόμος 4914/2022 ( Συγχρηματοδοτούμενα 2021-2027)