Διαβουλεύσεις

Διαβούλευση LEADER - Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 2023 -2027 (Ιούνιος 2022)

Στις 9 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την υποστήριξη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου η τρίτη κατά σειρά συνάντηση (1η Αμφίκλεια 27/11/20212η διαδικτυακά 10/5/2022), για τη διαβούλευση της σχετικής πρόσκλησης που αφορά στην επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER 2023-2027 και τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Στη συνάντηση συμμετείχαν ενεργά υφιστάμενες Ομάδες Τοπικής Δράσης αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς (σύνολο 78 συμμετέχοντες).

 

Δίνεται η δυνατότητα για υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων μέσω αυτής της διαδικτυακής φόρμας έως τις 21 Ιουνίου 2022:  https://forms.gle/XM1eDcy4MccpUfBK6

Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαβούλευση αφορά αποκλειστικά τους φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής τοπικών προγραμμάτων LEADER.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο της πρόσκλησης και τη σχετική παρουσίαση.

 

Πηγή υποστηρικτικού υλικού: ENRD - Μετάφραση: Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας για το ΕΑΔ

Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Η στρατηγική περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) είναι ένας μηχανισμός για την εξέταση και αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προγράμματος και των εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων κατάρτισής του, με σκοπό την αποφυγή και τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων, αλλά και τη μεγιστοποίηση των θετικών επιδράσεών του στο περιβάλλον. Η διαδικασία ΣΠΕ ακολουθεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Οδηγία ΣΠΕ), όπως μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/B/05- 09-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της χώρας για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 είναι υποχρεωτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας ΣΠΕ και αποτελεί προϋπόθεση για την έγκρισή του βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Είναι επίσης προαπαιτούμενη διαδικασία βάσει του άρθρου 107 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Ειδικότερα, το βασικό αντικείμενο της ΣΜΠΕ αφορά στην περιβαλλοντική αξιολόγηση του ΣΣ ΚAΠ και στη διατύπωση συστάσεων για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου. Σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση πρέπει να διενεργείται κατά την προετοιμασία του ΣΣ ΚAΠ και πριν από την έγκρισή του.
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), περιλαμβάνει το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και τους κύριους στόχους του ΣΣ ΚAΠ, τη σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα, την περιγραφή του ΣΣ ΚAΠ και των εναλλακτικών δυνατοτήτων του, την υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του στο περιβάλλον, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων και τις απαιτήσεις παρακολούθησης.

Διαβούλευση LEADER - Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 2023 -2027 (Μάϊος 2022)

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί μια ολοένα και σημαντικότερη συνιστώσα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Το LEADER αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Πρόκειται για μια μέθοδο δραστηριοποίησης και υλοποίησης της αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικές αγροτικές κοινότητες με τη χρήση της «εκ των κάτω προ τα άνω» προσέγγισης στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά και την υλοποίηση αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία και την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων πόρων για τις τοπικές κοινωνίες των αγροτικών περιοχών. 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2023-2027 το LEADER θα αποτελέσει για μια ακόμα φορά ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών ως ξεχωριστή παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας εφαρμογής του LEADER, αλλά και ειδικότερα της έκδοσης σχετικής πρόσκλησης που θα αφορά την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, και τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε διαβούλευση για την παρουσίαση και καθορισμό των βασικών στοιχείων αυτής.

 

Παρακαλούμε για την υποβολή σχολίων εδώ: https://forms.gle/fPsWP5cBHrbwUcHH8 μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαβούλευση αφορά αποκλειστικά τους φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία επιλογής τοπικών προγραμμάτων LEADER.

 

Πηγή υποστηρικτικού υλικού: ENRD - Μετάφραση: Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας για το ΕΑΔ

Ενδιάμεσο κείμενο Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027
Διεξαγωγή ολοκληρωμένης ερευνητικής διαδικασίας με θέμα: Θέσεις, απόψεις και προτάσεις του αγροτικού κόσμου για τη νέα ΚΑΠ και το μέλλον των αγροτικών περιοχών
Δημόσια Διαβούλευση για την SWOT Ανάλυση και την ιεράρχηση των αναγκών του ΣΣ της ΚΓΠ 2021-2027