Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Μέτρο 9 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στους τομείς της Γεωργίας και της Δασοκομίας
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Δράση 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (αρχική έκδοση: 12/3/2024)
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα (αρχική έκδοση: 12/3/2024)
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα (αρχική έκδοση: 22/3/2023)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (αρχική έκδοση: 22/3/2023)
Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για υποβολή παραστατικών πληρωμής έτους 2020 από δικαιούχους της 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08
Εγκύκλιος
1η τροποποίηση της Εγκυκλίου
2η τροποποίηση της Εγκυκλίου
3η τροποποίηση της Εγκυκλίου
4η τροποποίηση της Εγκυκλίου
5η τροποποίηση της Εγκυκλίου
6η τροποποίηση της Εγκυκλίου
7η τροποποίηση της Εγκυκλίου
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης τροποποίησης και μεταβίβασης για το έτος εφαρμογής 2020
8η τροποποίηση της Εγκυκλίου
9η τροποποίηση της Εγκυκλίου
10η τροποποίηση της Εγκυκλίου
11η τροποποίηση της Εγκυκλίου
ΥΑ
1η τροποποίηση της ΥΑ
2η τροποποίηση της ΥΑ
3η τροποποίηση της ΥΑ
4η τροποποίηση της ΥΑ
5η τροποποίηση της ΥΑ
Εγκύκλιος
1η Τροποποίηση Εγκυκλίου ΕΣΕ
Παράρτημα ΕΣΕ
1η τροποποίηση του Παραρτήματος ΕΣΕ
2η τροποποίηση Εγκυκλίου ΕΣΕ
Παράρτημα ΕΣΕ 2ης τροποποίησης
3η τροποποίηση Εγκυκλίου ΕΣΕ
Παράρτημα ΕΣΕ 3ης τροποποίησης
Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για παράταση υποβολής παραστατικών πληρωμής 2018
Εγκύκλιος παράτασης υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης
Εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών (προενταξιακό στάδιο) 1ης Πρόσκλησης δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών (προενταξιακό στάδιο) 3ης Πρόσκλησης δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών (προενταξιακό στάδιο) 3ης Πρόσκλησης δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
2η ανακοίνωση
1η ανακοίνωση
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση ανάρτηση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (αρχική έκδοση)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση)
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα ( αρχική έκδοση)
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα ( αρχική έκδοση)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα ( αρχική έκδοση)
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση: 23/3/2021)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση: 5/7/2021)
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση: 5/7/2021)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (επικαιροποιημένη έκδοση: 16/6/2022)
Επιτρεπόμενα φερομονικά σκευάσματα (αρχική έκδοση: 22/3/2022)
Μη επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα (αρχική έκδοση: 4/4/2022)
Πρόσκληση για την επιλογή ΟΤΔ
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση CLLD Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Υπομέτρο 19.4 - Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 19.3 - Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)
Έτος δημοσίευσης: 2018