Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013 ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑ
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-202
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΛ-ΛΗΜΝΟΣ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες...,...................”
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Δυτικής Ελλάδας για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 10.1.9 - Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: ΥΑ
1η τροποποίηση ΥΑ
2η τροποποίηση ΥΑ
3η τροποποίηση ΥΑ
4η τροποποίηση ΥΑ
5η τροποποίηση ΥΑ (28-3-2024)
Εγκύκλιος
Εγκλύκλιος
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης τροποποίησης και μεταβίβασης για το έτος εφαρμογής 2020
Νέα εγκύκλιος
Ανακοίνωση δικαιώματος ενδικοφανών προσφυγών επι των αποτελεσμάτων της 1η πράσκλησης της Δράσης 10.1.9
Ανακοίνωση δικαιώματος ενδικοφανών προσφυγών επι των αποτελεσμάτων της 2η πράσκλησης της Δράσης 10.1.9
Ανακοίνωση παράτασης υποβολής μεταβιβάσεων
Ανακοίνωση μεταβιβάσεων 2ης πρόσκλησης
Ανακοίνωση Ενδικοφανών Προσφυγών
Επιστολή ενημέρωσης
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
2η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
3η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
4η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
5η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
6η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
7η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
8η Ανακοίνωση καταχώρησης της 2ης Πρόσκλησης
9η Ανακοίνωση καταχώρησης της 2ης Πρόσκλησης
Ανακοίνωση Καταχώρησης της 2ης Πρόσκλησης & Παράταση 1ης Πρόσκλησης (23-01-2024)
Ανακοίνωση Καταχώρησης της 2ης Πρόσκλησης & Παράταση 1ης Πρόσκλησης (28-03-2024)