Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 4.3.3 - Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 4.3.2 – Έργα Αναδασμών
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 1.1.2 - Κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων & δράσεων του ΠΑΑ
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση