Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Δράση 10.1.9 - Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: ΥΑ
1η τροποποίηση ΥΑ
2η τροποποίηση ΥΑ
3η τροποποίηση ΥΑ
4η τροποποίηση ΥΑ
Εγκύκλιος
Εγκλύκλιος
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης τροποποίησης και μεταβίβασης για το έτος εφαρμογής 2020
Νέα εγκύκλιος
Ανακοίνωση δικαιώματος ενδικοφανών προσφυγών επι των αποτελεσμάτων της 1η πράσκλησης της Δράσης 10.1.9
Ανακοίνωση δικαιώματος ενδικοφανών προσφυγών επι των αποτελεσμάτων της 2η πράσκλησης της Δράσης 10.1.9
Ανακοίνωση παράτασης υποβολής μεταβιβάσεων
Ανακοίνωση μεταβιβάσεων 2ης πρόσκλησης
Ανακοίνωση Ενδικοφανών Προσφυγών
Επιστολή ενημέρωσης
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
2η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
3η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
4η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
5η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
6η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
7η Ανακοίνωση καταχώρησης της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
8η Ανακοίνωση καταχώρησης της 2ης Πρόσκλησης
9η Ανακοίνωση καταχώρησης της 2ης Πρόσκλησης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2 για το έτος 2016
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Ιονίων Νήσων για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα Προυπολογισμού >2.200.000€
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: Υ.Α 1η Τροποποιηση
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΟΑΣΕ-ΣΤΕΡΕΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
Έτος δημοσίευσης: 2018