Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Τροποποίηση Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ του έργου: «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς»
Έτος δημοσίευσης: 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 / 16.1 - 16.5 και Μέτρου 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ».
Έτος δημοσίευσης: 2023
«38η Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 4877/05-07-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020’’»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
38η τροποποίηση
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπο-Μέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπομέτρο 19.2 (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα)
Έτος δημοσίευσης: 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Αναπροσαρμογή και Επικαιροποίηση της Βάσης κοστολογικών δεδομένων του μηχανολογικού εξοπλισμού και της κτιριακής υποδομής των επενδυτικών μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΣΣ ΚΑΠ».
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER της ΟΤΔ "Αναπτυξιακή ΠΕΛΛΑΣ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Φλώρινας (ΑΝΦΛΩ)
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΑΚ ΑΕ- παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα- υποδράσεις 19.2.4.2 , 19.2.4.3 , 19.2.4.4. & 19.2.4.5
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ «ΑΝΚΙ-ΚΙΛΚΙΣ»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση