Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΟΑΚ ΑΕ- (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Πελοπονήσου για τη δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμετάλλευσεις
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.)
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση Ένταξης της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση Ένταξης της 3ης Πρόσκλησης
Έτος δημοσίευσης: 2019
Αποφάσεις ένταξης 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2- (αφορά στη δράση 11.1.1-Βιολογική Γεωργία)
Έτος δημοσίευσης: 2019