Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΒΟΠΕ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΕΤΑΝΑΜ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΔ-ΔΡΑΜΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΕΝΟΛ-ΛΑΡΙΣΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΠΕ-ΠΕΛΛΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
"1η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2 και του Υπομέτρου 16.1-16.5"
Έτος δημοσίευσης: 2018
"1η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2 και του Υπομέτρου 16.1-16.5"
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της αριθμ. 401/48520/29-3-2018 (ΦΕΚ Β΄1226/2-4-2018) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλι
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: egyglios_drasis_10.1.09.pdf