Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΕΤΑΧ-ΧΙΟΥ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 7.3 - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 4.3.3 - Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 4.3.2 – Έργα Αναδασμών
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 1.1.2 - Κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων & δράσεων του ΠΑΑ
Έτος δημοσίευσης: 2018