Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Δράση 14.1.3 - Καλή μεταχείριση των ζώων: Ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 14.1.2 - Καλή μεταχείριση των ζώων στους χοίρους
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 14.1.1 - Καλή μεταχείριση των ζώων στα βοοειδή
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 14.1 - Ενίσχυση για την καλή μεταχείριση των ζώων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Μέτρο 14 - Καλή διαβίωση των ζώων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 13.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 13.1 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 12.2 - Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 11.2.2 - Ενίσχυση για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών και μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 11.2.1 - Ενίσχυση για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας
Έτος δημοσίευσης: 2018