Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Μεταποίηση
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε. (ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε)
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου"
Έτος δημοσίευσης: 2019
Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού έλεγχου της 1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα Προυπολογισμού >2.200.000€
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΕΤΑΧ ΑΑΕ» - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση Ένταξης/Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 9 (Ομάδες Παραγωγών)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης
1η Τροποποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Απόφαση ένταξης
1η Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 4877/05-07-2019 Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
3η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
4η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
5η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
6η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
7η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
8η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
9η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
10η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
11η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
12η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
13η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
14η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
15η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
16η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
17η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
18η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
19η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
20η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
21η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
22η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
23η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
24η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
25η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
26η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
27η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
28η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
28η Τροποποίηση απόφασης ένταξης_Ορθή επανάληψη
29η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
30η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
31η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
32η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
33η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
34η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
35η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
36η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
37η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
37η Τροποποίηση απόφασης ένταξης_Ορθή επανάληψη
38η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
39η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
40η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
41η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
42η Τροποποίηση απόφασης ένταξης
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)
Έτος δημοσίευσης: 2019