Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση Ένταξης πράξεων στη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπο-Μέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Κρήτης
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Πελοπονήσου
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.)
Έτος δημοσίευσης: 2023
Πρόσκληση για την Υποβολή προτάσεων στη Δράση 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο»
Έτος δημοσίευσης: 2023
3η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER 2014-2020 Νήσων Αττικής
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
3η Πρόσκληση
Τροποποίηση Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Τροποποιηση
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ ΑΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ)
Έτος δημοσίευσης: 2023