Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

«38η Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 4877/05-07-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020’’»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
38η τροποποίηση
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπο-Μέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπομέτρο 19.2 (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα)
Έτος δημοσίευσης: 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Αναπροσαρμογή και Επικαιροποίηση της Βάσης κοστολογικών δεδομένων του μηχανολογικού εξοπλισμού και της κτιριακής υποδομής των επενδυτικών μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΣΣ ΚΑΠ».
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER της ΟΤΔ "Αναπτυξιακή ΠΕΛΛΑΣ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Φλώρινας (ΑΝΦΛΩ)
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΑΚ ΑΕ- παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα- υποδράσεις 19.2.4.2 , 19.2.4.3 , 19.2.4.4. & 19.2.4.5
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ «ΑΝΚΙ-ΚΙΛΚΙΣ»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
2η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER 2014-2020 Νήσων Αττικής
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου Φυσικών και Νομικών Προσώπων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έτος δημοσίευσης: 2023