Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Ιονίων Νήσων για τη Δράση 4.3.4-Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Απόφαση ένταξης
1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμετάλλευσεις
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η προσκληση
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η προσκληση
1η Πρόσκληση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η προσκληση
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2-Δράση 1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2019
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2-Δράση 1 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ «ΑΝΕΛ ΑΕ.»
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.01.3-Αμπέλωνας Θήρας
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2019