Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -Μεταποίηση
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "Δημοσυνεταιριστική «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε."
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΤΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2019 (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2019 (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρο 7.1
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.9- Αυτόχθονες φυλές
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
ΨΝΒΒ4653ΠΓ-ΘΡΓ.pdf