Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΒΟΠΕ"
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και παρακολούθησης των πράξεων του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ»
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. – ΑΑΕ ΟΤΑ στις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.5
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η πρόσκληση
2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας του υπο-Μέτρου 19.3 του ΠΑΑ»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Σύμβουλος υποστήριξης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2022 και της παρέμβασης Π3-77-4.1 του ΣΣ ΚΑΠ»
Έτος δημοσίευσης: 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Τεχνικό Σύμβουλο υποστήριξης της Εφαρμογής των Μέτρων 4.3.1, 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 και των παρεμβάσεων Π3-73-1.1, Π3-73-1.2 και Π3-73-1.4 του ΣΣ ΚΑΠ»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Πίνακας παρόχων γεωργικών συμβουλών υπο-Μέτρου 2.1
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η πρόσκληση