Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Σύμβουλος για την υποστήριξη της δράσης 5.1.1 και των μέτρων 4.1, 6.1 και 6.3 της Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.».
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Παροχή στήριξης και εκπόνηση μελέτης για την συγκέντρωση δεδομένων εκτίμησης των επιπτώσεων της γονιμότητας των πλημμυρισμένων εδαφών της Θεσσαλίας και τη διαμόρφωση προτάσεων αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ 2014-20
Έτος δημοσίευσης: 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ για την υλοποίηση των Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο Μέτρο 20 του ΠΑΑ 2014 – 2020»
Έτος δημοσίευσης: 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Επικαιροποίηση μελέτης για την υποστήριξη του υπο-Μέτρου 2.1, όσον αφορά την εκτίμηση του απλοποιημένου (μοναδιαίου) κόστους νέων ειδών συμβουλών και των επιλέξιμων εργαστηριακών αναλύσεων».
Έτος δημοσίευσης: 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς τη Μονάδα Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ)»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Απόφαση αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου
Έτος δημοσίευσης: 2023
1ης Πρόσκληση του Υπομέτρου 14.1. «Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
1η προσκληση
Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας»
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Δράση 10.2.1(Γενετικοί πόροι)
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα για τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.5.1 Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
3i_prosklisi.zip