Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη της ΔΑΟΠ και των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΜ στην  υλοποίηση του Υπομέτρου 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη των υπηρεσιών ΔΑΟΠ & ΔΑΟΚ από Τεχνικό Σύμβουλο για την υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 4 στην Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» για τον έλεγχο/ αξιολόγηση/ένταξη των προτάσεων του Υπομέτρου 16.1 – 16.2, του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020»
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης για τις Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2 του Μέτρου 11- Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
Έτος δημοσίευσης: 2022
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΙΟΝ. Α.Ε.) - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ανάρτηση αποτελεσμάτων / Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το Υπομέτρο 6.1- Νέοι Αγρότες
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ανάρτηση αποτελεσμάτων / Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης στην Περιφέρεια Κρήτης για το Υπομέτρο 6.1- Νέοι Αγρότες
Έτος δημοσίευσης: 2022