Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2021
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑΣ – Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. - LEADER/CLLD
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση: "Τεχνική υποστήριξη των διαχειριστικών σταδίων των δράσεων ΠΑΑ (συμπεριλαμβανομένου CLLD/LEADER) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων" στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου: "Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του μέτρου 4 και του Υπομέτρου 6.1 του Μέτρου 6", Περιφέρεια Κρήτης
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
2η πρόσκληση για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και Μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Έτος δημοσίευσης: 2021
2η πρόσκληση για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και Μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Έτος δημοσίευσης: 2021
Αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 3.1-Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Έτος δημοσίευσης: 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση: Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της ΓΔ Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, ως ΕΦΔ για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή πρότασης στη Δράση 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.3
Έτος δημοσίευσης: 2021
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση