Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης 4.1.2 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Έτος δημοσίευσης: 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Μελέτη προσδιορισμού μεθόδων ελέγχου της ταυτότητας τυριών της νήσου Κάσου, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες ένταξης σε εθνικά και ενωσιακά συστήματα ποιότητας συγχρηματοδοτούμενα από το ΣΣ ΚΑΠ».
Έτος δημοσίευσης: 2024
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: Υποστήριξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υλοποίησης δράσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών»
Έτος δημοσίευσης: 2024
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ»
Έτος δημοσίευσης: 2024
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης Πράξεων/ Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Δράση 4.1.5 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2024
Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Υπομέτρου 19.2 της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER ΠΕ Καρδίτσας
Έτος δημοσίευσης: 2024
Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Υπομέτρου 19.2 της ΟΤΔ Ελικώνας- Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Βοιωτίας
Έτος δημοσίευσης: 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΕ ΠΑΑ με σκοπό την κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης των τοπικών προγραμμάτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από πολιτικό μηχανικό για υποστήρ
Έτος δημοσίευσης: 2024
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων του Μέτρου 19 Υπομέτρου 19.2 της 2ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Έτος δημοσίευσης: 2024
Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 της ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER
Έτος δημοσίευσης: 2024
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης