Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ - (LEADER / CLLD) – Περιοχή Ηράκλειου» - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Φλώρινας ΑΕ ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση (2η Πρόσκληση LEADER/CLLD) Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε – ΕΤΑΛ Α.Ε 20350/10.05.2019
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η προκήρυξη ιδιωτικών έργων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 - 2020
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ (ΕΤΑΧ) A.A.E. ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER - ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής - Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ Α.Ε. AAE ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.)
Έτος δημοσίευσης: 2019