Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ διαρθρώνεται σε έξι (6) μονάδες ως εξής:

α) Μονάδα Προγραμματισμού και Δικτύωσης

β) Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

γ) Μονάδα   Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

δ) Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

ε) Μονάδα Εποπτείας Τήρησης ΣΔΕ και Εφαρμογής Μέτρων Πρόληψης και Καταπολέμησης της Απάτης

ζ) Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης  και Δημοσιότητας

Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ είναι ο κ. Νικόλαος Μανέτας (2105275083, nmanetas@mou.gr).

Στο διπλανό μενού μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στελέχη της κάθε μονάδας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με την πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ παρακαλώ πατήστε εδώ

Αθανασοπούλου Αικατερίνη / Προϊσταμένη Μονάδας