ΕΦΔ

Γενικές Δ/νσεις Περιφεριακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (μεσω των ΔΑΟΠ και ΔΑΟΚ)
Αντικείμενο:

Οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, μέσω των υπηρεσιών τους, ήτοι τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας (ΔΑΟΠ) και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), αναλαμβάνουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για τα ακόλουθα Yπομέτρα/Dράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ):

Υπομέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) επενδυτικών σχεδίων (για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 € ανά επένδυση)

Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν) (για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 € ανά επένδυση)

Δράση 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

Υπομέτρο 6.1 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς

Υπομέτρο 6.3 Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αντικείμενο:

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αναλαμβάνουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για τα ακόλουθα Υπομέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ):

Mέτρο 8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Υπομέτρο 8.1 Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων

Υπομέτρο 8.2 Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα

Υπομέτρο 8.3 Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Υπομέτρο 8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Υπομέτρο 8.6 Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων

 

Μέτρο 12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

Υπομέτρο 12.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000

ΥΠΑΑΤ - Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
Αντικείμενο:

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για τις ακόλουθες Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020 (ΠΑΑ):

Δράση  10.1.09 Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων

Δράση 10.2.01 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

ΥΠΑΑΤ - Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής
Αντικείμενο:

Η Διεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για τις ακόλουθες δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ):

Μ10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

Δράση 10.1.01 Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας

Δράση 10.1.02 Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

Δράση 10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας

Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

Δράση 10.1.06 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια

Δράση 10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

Δράση 10.2.02 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία

ΥΠΑΑΤ - Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Αντικείμενο:

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για τα ακόλουθα Μέτρα/Υπομέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020 (ΠΑΑ):

Υπομέτρο 4.2 Στήριξη σε επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) επενδυτικών σχεδίων (έκδοση θεσμικού πλαισίου, επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 600.000 € και άνω ανά επένδυση)

Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν) (έκδοση θεσμικού πλαισίου, επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 600.000 € και άνω ανά επένδυση)

Δράση 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες (έκδοση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου)

Μέτρο 13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Υπομέτρο 13.1 Αποζημίωση για ορεινές περιοχές

Υπομέτρο 13.2 Αποζημίωση για άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα (έκδοση θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του Μέτρου, των προσκλήσεων καθώς και των σχετικών αποφάσεων ένταξης)

113 - Πρόωρη Συνταξιοδότηση (Ανειλημμένες υποχρεώσεις)

ΥΠΑΑΤ - Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Αντικείμενο:

Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για το ακόλουθο Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ):

Μέτρο 11 - Βιολογική Γεωργία

Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Δράση 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία

ΥΠΑΑΤ - Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
Αντικείμενο:

Η Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για τα ακόλουθα Μέτρα/Υπομέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020 (ΠΑΑ):

Μέτρο 5: Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων.

Δράση 5.1.2: Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
Αντικείμενο:

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για το ακόλουθο Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ):

Μέτρο 5 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Υπομέτρο 5.1 Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων

Υπομέτρο 5.2 Στήριξη για επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από αντίξοες κλιματικές συνθήκες και από καταστροφικά συμβάντα

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Αντικείμενο:

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για το ακόλουθο Υπομέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ):

Μέτρο 2 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

Υπομέτρο 2.3 Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
Αντικείμενο:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για το ακόλουθο Υπομέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ):

Μέτρο 7 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Υπομέτρο 7.3 Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές