Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

 

Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει Δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, οι οποίες ορίζονται :

- οι πυρκαγιές,

- οι παθογόνοι οργανισμοί,

- τα πλημμυρικά φαινόμενα.

 

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των ανωτέρω απειλών. Στο πλαίσιο του Υπομέτρου είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω από μία απειλές.

 

Δικαιούχοι 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

1. Δημόσιες Υπηρεσίες

α. Δασικές Υπηρεσίες.

β. Δήμοι- κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους.

γ. Περιφέρειες- κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους.

2. Ιδιώτες- Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους.

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής

- Οι δράσεις πρόληψης συνάδουν με το Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών και το Εθνικό Σχέδιο Προστασίας Δασών από Παθογόνους Οργανισμούς στο Πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα αφορούν στους οργανισμούς του καταλόγου που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Προστασίας Δασών από Παθογόνους Οργανισμούς στο Πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

- Οι δράσεις πρόληψης πυρκαγιών αφορούν σε εκτάσεις μέσου ή/και υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το  Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών, δηλαδή όλη την Ελληνική Επικράτεια

- Δράσεις σε δημόσια δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον είναι συμβατές με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της οικείας δασικής υπηρεσίας

- Δράσεις σε ιδιωτικά δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον είναι συμβατές με το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο του δάσους ή της τεχνικής έκθεσης ή του πίνακα υλοτομίας

- Δε χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος

- Για την υλοποίηση απαιτείται μελέτη/τεχνική έκθεση ανάλογα με το είδος της παρέμβασης.

 

Κριτήρια Επιλογής 

Αρχές για τον ορισμό των κριτηρίων επιλογής είναι οι εξής:

- Δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν την πρόληψη καταστροφών σε δασική περιοχή του δικτύου NATURA2000

- Δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν σε περιοχές που συμβάλουν στην προστασία των ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΥΠΕΚΑ (2012).

- Δίνεται προτεραιότητα σε ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της Χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο π.δ. 575/1980 (Α΄ 157) και ταξινομούνται ως περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά και όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Χώρας, οι οποίες ταξινομούνται ως περιοχές μέσου κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών.

- Δίνεται προτεραιότητα για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών ορίζονται σε περιοχές εμφάνισης των επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν σημαντικές ζημιές σε δασικά είδη φυτών και καταγράφονται στον κατάλογο του Εθνικού Σχεδίου Προστασίας Δασών από Παθογόνους Οργανισμούς.

 

Ποσοστό στήριξης 

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Τα επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3 είναι:

Πυρκαγιές

Δαπάνες κατασκευής ή/και συντήρησης προστατευτικών υποδομών όπως:

-          δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας

-          σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) συμπεριλαμβανομένων και έργων για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης

-          αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία ασυνέχειας της καύσιμης ύλης

Δαπάνες προληπτικών δασοκομικών χειρισμών όπως:

-          μικρά τεχνικά έργα για την βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας,

-          καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του δάσους με χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών.

Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού.

Ρητά αποκλείονται από τις επιλέξιμες δαπάνες, δαπάνες συντήρησης που σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις επί αγροτικών εκτάσεων/αγροτεμαχίων.

"Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά τις υποδομές με στόχο την καταπολέμηση των πυρκαγιών δηλαδή υποδομές για την προσγείωση και τον ανεφοδιασμό αεροπλάνων ή/και ελικοπτέρων αυτές μπορεί να χρηματοδοτηθούν μόνο εάν προορίζονται για μη εμπορικούς σκοπούς."

 

Παθογόνοι οργανισμοί

Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων δικτύου/ων δοκιμαστικών επιφανειών, επικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλων κατά περίπτωση συστημάτων.

Δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο (εθνικό/ΕΕ) που τα διέπει, όπως κοπή, καύση, απομάκρυνση δένδρων κ.α.

 

Χείμαρροι

Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών.

Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.

 

Από το πεδίο εφαρμογής του υπομέτρου αποκλείονται ρητά οι παραγωγικές υποδομές, όπως π.χ. οι κορμοπλατείες ή οι υποδομές φόρτωσης δασικών προϊόντων

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με ρυθμίσεις αναφορικά με την πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Σχετικά αρχεία: 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
12/09/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
20/10/2023
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο
Περιφερεια: ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, οι οποίες ορίζονται:

οι πυρκαγιές,

οι παθογόνοι οργανισμοί,

 

τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
31/10/2019
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
15/04/2020
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Παράταση έως:
15/04/2020
Περιφερεια: ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, οι οποίες ορίζονται:
·οι πυρκαγιές,
·οι παθογόνοι οργανισμοί,
·τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ως προς την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στις 31/03/2020 και ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή (10/04/2020 το αργότερο) και έως ώρα 13:00

 

Απόφαση ένταξης/Πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 8.3- Πρόληψη ζημιών σε Δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
13/05/2021
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ