Υπομέτρο 6.3 - Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.
Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014- 2020
Γραφείο Υποστήριξης Yπομέτρου 6.3- Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με το υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα:

http://www.metro121.gr/helpdesk63

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής Αίτησης Στήριξης
Σχετικά αρχεία: 
Διευκρινίσεις 1ης Πρόσκλησης
Σχετικά αρχεία: 
Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Στήριξης
Σχετικά αρχεία: 
Εγκύκλιος για την παρακολούθηση και επίβλεψη του Yπομέτρου 6.3
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
22/03/2019
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
02/07/2019
Δικαιούχος/-οι:
Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο
Παράταση έως:
02/07/2019
Περιφερεια: ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 25-6-2019. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, από τις 26-6-2019 έως και τις 15-7-2019, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης Με την 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης :
α)Τροποποιείται ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανά Περιφέρεια έτσι ώστε να καλυφθεί η επιπλέον της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης που απαιτείται για όλες τις αιτήσεις στήριξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
β)Παρέχεται η δυνατότητα σε περίπτωση έλλειψης ικανού αριθμού υπαλλήλων της οικείας ΔΑΟΚ, ο α’ διοικητικός έλεγχος να διενεργηθεί και από αξιολογητές των υπολοίπων ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ή και από υπαλλήλους της.

Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
15/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΑΤΤΙΚΗ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
09/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
08/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
12/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
19/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Ηπείρου για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
12/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΗΠΕΙΡΟΣ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
15/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
08/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
12/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
13/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ