Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):

 

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

 

Δικαιούχοι

Δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών ή κοινοπραξίες αυτών

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής

Προσωπικό των φορέων πιστοποιημένο από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων), με ελάχιστη συμβουλευτική εμπειρία 6 μηνών και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό των φορέων.

 

Κριτήρια Επιλογής

Αρχές κριτηρίων:

α) μεθοδολογία προσέγγισης της ομάδας στόχου,

β) εξειδίκευση του προσωπικού των εν δυνάμει παρόχων,

γ) αποδοτική χρήση των πόρων και  αποτελεσματική εφαρμογή.

 

Ποσοστό στήριξης

 100%

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σχετικές με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών.

 

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων (ΓΣ) και την εγγραφή τους σε Μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2829:2i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-pistopoiisi-eggrafi-se-mitroo-georgikon-symvoulon&catid=160:elgo-demeter-events-seminars-workshops-press-releases&Itemid=1249) η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων (ΓΣ) και την εγγραφή τους σε Μητρώο.
Η πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο ΓΣ θα δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρέχουν γεωργικές συμβουλές είτε ως πιστοποιημένοι ΓΣ αυτοαπασχολούμενοι είτε μέσω των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.
Την πρόσκληση και το εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή των αιτήσεων, για διευκόλυνσή σας, μπορείτε να τα βρείτε συνημμένα εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) και την εγγραφή τους σε Μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2656:agro-advisors-invitation&catid=117:featured&Itemid=968) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) και την εγγραφή τους σε Μητρώο.
Η πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΓΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει στη συνέχεια ένας φορέας να υποβάλει αίτηση για το υπο-Μέτρο 2.1.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΥΑ εφαρμογής του Υπομέτρου 2.1-Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Σχετικά αρχεία: 
Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της ΥΑ εφαρμογής του Υπομέτρου 2.1-Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΠΑΑ 2014-2020

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής υπο-Μέτρου 2.1 "Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα" του ΠΑΑ. Η διαβούλευση διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ.

Μπορείτε να την βρείτε στον σύνδεσμο Άτυπες Διαβουλεύσεις | ΥπΑΑΤ (minagric.gr) και να υποβάλετε τα σχόλιά σας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Εκδόθηκε την Παρασκευή 22/10/2021 με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του ΠΑΑ 2014-2020.
Το Υπομέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα ανέρχεται σε 80.000.000,00 €.
Η προδημοσίευση της πρόσκλησης του Μέτρου 2, υπο-Μέτρο 2.1, αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Α.Α.Τ., www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Πίνακας παρόχων γεωργικών συμβουλών υπο-Μέτρου 2.1
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
07/09/2023
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης Πράξεων του υπο-Μέτρου 2.1
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
08/02/2024
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπο-Μέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
13/08/2023
Περιφέρεια:
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπο-Μέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας & Θράκης
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
04/08/2023
Περιφέρεια:
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπο-Μέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Κρήτης
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
26/07/2023
Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Πελοπονήσου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
26/07/2023
Περιφέρεια:
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια:
  • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπο-Μέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
16/06/2023
Περιφέρεια:
  • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
08/02/2024
Ανάρτηση αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης υπο-Μέτρου 2.1 για την περιφέρεια Δ.Μακεδονίας
Περιφέρεια:
  • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ