Υπομέτρο 19.2 - Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

Στο πλαίσιο του Yποµέτρου 19.2 υλοποιούνται:

- παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίες συµβάλλουν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, και

- παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα  οι οποίες έχουν επιχειρηµατικό χαρακτήρα.

 

Οι κατηγορίες των δράσεων που µπορούν να υλοποιηθούν µέσω των τοπικών προγραµµάτων και συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εγκεκριµένης τοπικής στρατηγικής, είναι σύµφωνες µε τα όσα προβλέπονται στο κάθε εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα.

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων
Σχετικά αρχεία: 
Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2
Σχετικά αρχεία: 
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ) - LEADER / CLLD
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
08/08/2022
Περιφέρεια:
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
  • Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)