Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα

Γενικές Πληροφορίες
Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
02/07/2019
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
01/11/2019
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Περιφερεια: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
10/05/2019
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/10/2019
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
31/10/2019
Περιφερεια: ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΟΤΔ: Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ΠΕ Ζακύνθου
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
22/10/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
21/12/2018
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
03/05/2019
Περιφερεια: ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΟΤΔ: Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
22/06/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
21/09/2018
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
29/03/2019
Περιφερεια: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ.)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
01/04/2024
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
03/06/2024
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΤΔ: Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της ΟΤΔ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.».

 

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 96/27-03-2024 Συνεδρίασης της ΕΔΠ CLLD LEADER και με την παρούσα πρόσκληση, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Περιοχή εφαρμογής των υποδράσεων και δράσεων, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί ο Δήμος Ναυπακτίας και Μεσολογγίου καθώς και η Δ.Κ. Αστακού.

Β. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά την υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας με ενδεικτική κατανομή Σ.Δ.Δ. 1.165.000,00€

Γ. Επισημαίνεται ότι για τις προτεινόμενες πράξεις που εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού η μη ύπαρξη οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθώς και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται σε περίπτωση που η πράξη αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Δ. Οι πράξεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, οι ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων, περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.aitoliki.gr) ή του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr).

Ε. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDISS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

ΣΤ.        Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 01/04/2024

            Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 03/06/2024

Ζ. Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση Εθνική Οδός Ναυπάκτου Αντιρρίου (κόμβος Περιφερειακού), Πλατανίτης Αντιρρίου, ΤΚ 30020, εντός οκτώ (8) ημερών, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνη είναι η κα. Βλάχου Ευλαμπία τηλέφωνο 2634038119, e-mail: info@aitoliki.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
02/10/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
04/12/2023
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο
Περιφερεια: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΤΔ: Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της ΟΤΔ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.».

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 80/28-09-2023 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER και με την παρούσα πρόσκληση, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Περιοχή εφαρμογής των υποδράσεων και δράσεων, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί το Δήμος Ναυπακτίας και Μεσολογγίου καθώς και η Δ.Κ. Αστακού.

Β. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά τις υποδράσεις 19.2.4.1 με ενδεικτική κατανομή Σ.Δ.Δ. 1.000.000,00€ & 19.2.5.1 με ενδεικτική κατανομή Σ.Δ.Δ. 600.000,00€.

Γ. Επισημαίνεται ότι για τις προτεινόμενες πράξεις που εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού η μη ύπαρξη οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθώς και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται σε περίπτωση που η πράξη αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Δ. Οι πράξεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, οι ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων, περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.aitoliki.gr) ή του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr).

Ε. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDISS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

ΣΤ.          Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 02/10/2023

               Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 04/12/2023

 

Ζ. Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση Εθνική Οδός Ναυπάκτου Αντιρρίου (κόμβος Περιφερειακού), Πλατανίτης Αντιρρίου, ΤΚ 30020, εντός οκτώ (8) ημερών, από την ημερομηνία της

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
28/09/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
29/09/2023
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Παράταση έως:
30/11/2023
Περιφερεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)

Στο πλαίσιο της παρούσας 2ης πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Η περιοχή εφαρμογή συμπίπτει με τμήματα των ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πρόσκληση τμήματα των ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας.

Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία) Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι. 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων καθώς και τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους και με τελικό σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση μίας πράξης εντός της υποδράσης είναι η ύπαρξη και εξυπηρέτηση μεταποιητικών μονάδων (τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του ΤΠ, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
14/08/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
15/11/2023
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Παράταση έως:
15/11/2023
Περιφερεια: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
14/08/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
14/10/2023
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Παράταση έως:
29/08/2023
Περιφερεια: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.)

Η 2η πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΑΣ για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 600.000,00 € και αφορά την Υποδράση 19.2.4.3. «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)».

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Οι παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
05/07/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
11/09/2023
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων του Μέτρου 19 Υπομέτρου 19.2 της 2ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
11/03/2024
Περιφέρεια:
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 • Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)

Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων του Μέτρου 19 Υπομέτρου 19.2 της 2ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. (Υπομέτρα 19.2.4.2 και 19.2.5.1)

Απόφαση Ένταξης δικαιούχων του Μέτρου 19 Υπομέτρου 19.2 της 2ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
30/01/2024
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 • Τριχωνίδα Α.Ε.Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Απόφασης Ένταξης 2η Πρόσκληση  ΟΤΔ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το  Μέτρου 19 Υπομέτρο->  19.2 

 • Υποδράση:19.2.4.5
 • Υποδράση:19.2.4.3
 • Υποδράση:19.2.4.2
 • Υποδράση:19.2.4.1

 

Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 2ης πρόσκλησης έργων Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
29/01/2024
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.)
Απόφαση Ένταξης του Υπομέτρου 19.2 υποδράση 19.2.4.3 της 2ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)"
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
12/01/2024
Περιφέρεια:
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 • Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)
2η Τροποποίηση απόφασης ένταξης υποδράσης 19.2.4.5
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
28/04/2023
Περιφέρεια:
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 • Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
1η Τροποποίηση απόφασης ένταξης υποδράσης 19.2.4.4
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
28/04/2023
2η Τροποποίηση απόφασης ένταξης υποδράσης 19.2.4.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
28/04/2023
Περιφέρεια:
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 • Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
3η Τροποποίηση απόφασης ένταξης υποδράσης 19.2.4.1
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
02/04/2024
Περιφέρεια:
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 • Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου-LEADER/CLLD
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
13/10/2021
Περιφέρεια:
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
 • Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ΠΕ Ζακύνθου
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΙΟΝ ΑΕ)-LEADER/CLLD
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
13/10/2021
Περιφέρεια:
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
 • Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΙΟΝ. Α.Ε.)
Σχετικά αρχεία: