Υπομέτρο 16.1-16.5 - Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές

 

Η ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων καθώς και η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρούσα αλλά και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

 

Έμπνευση για τα Υπομέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 "Συνεργασία" αποτελούν συνεργασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το σύνολο αυτών των παραδειγμάτων, προκύπτει ότι οι ιδέες που έχουν οι αγρότες για  την αξιοποίηση της παραγωγής τους ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη γεωργική τους εκμετάλλευση, εφόσον συνεργαστούν με ερευνητικούς,επιστημονικούς ή άλλους φορείς μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τελικά την αύξηση του εισοδήματός τους.

 

Δικαιούχοι είναι σχήματα συνεργασίας φορέων  (τουλάχιστον ένας δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας) σε τοπικό ή διατοπικό επίπεδο, για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Απαιτείται σύμφωνο συνεργασίας.

 

 

Εγκύκλιος δικαιολογητικών για την επαλήθευση των δαπανών της Δράσης 2 του Μέτρου 16
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 και 16.1 - 16.5
Κριτήρια επιλογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5

Κριτήρια επιλογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 μετά την επεξεργασία και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την 4η Συνεδρίασή της

Σχετικά αρχεία: 
Ερωτηματολόγιο εκτίμησης αναγκών σε θέματα συνεργασίας στον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020

Στο πλαίσιο του έργου «Στήριξη για την ενεργοποίηση του Μέτρου 16  ‘Συνεργασία’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» που διενεργείται από εξωτερικό συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, διεξάγεται μία έρευνα προκειμένου να αναγνωριστούν οι ανάγκες σε θέματα συνεργασίας στον αγροτικό χώρο. Στόχος είναι τα αποτελέσματα της έρευνας να συμβάλλουν στην καλύτερη προετοιμασία και υλοποίηση του Μέτρου 16 του ΠΑΑ.

Η γνώμη σας είναι σημαντική για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας αυτής και παρακαλείσθε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας συμπληρώνοντας ένα από τα ερωτηματολόγια που σας αφορούν:

Ερωτηματολόγιο για Αγρότες

Ερωτηματολόγιο για Συνεταιρισμούς

Ερωτηματολόγιο για Στελέχη Δημόσιας και Περιφερειακής  Διοίκησης

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με email στην διεύθυνση: info@sevensigma.gr

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Πρόσκληση του Μέτρου 16
Εγκύκλιος Διάχυσης για τη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Εγκύκλιος τροποποιήσεων πράξεων
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.5 (Όλη η Επικράτεια)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
14/02/2024
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ