Υποχρεώσεις Δημοσιότητας - ΠΑΑ 2014-2020

Στην παρούσα Ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, καθώς και σχετικά με τις πάσης φύσεως Υποχρεώσεις του εκάστοτε Δικαιούχου αρχεία.

Οι ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 808/2014 (Άρθρο 13, Παράρτημα ΙΙΙ) και αριθ. 669/2016 (Άρθρο 1, Παράρτημα ΙΙΙ), καθώς και στο Σχέδιο Στρατηγικής Ενημέρωσης & Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020.

Αρμόδια για θέματα ενημέρωσης και δημοσιότητας είναι η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ.