09
Δεκ
2020

Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - LEADER/CLLD