Τοπικά Προγράμματα LEADER/CLLD 2014-2020

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, δημιουργήθηκε γεωβάση στην οποία παρουσιάζονται συνοπτικά τα 50 εγκεκριμένα τοπικά προγράμματα LEADER/CLLD που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται στοιχεία για την περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος σε επίπεδο Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, οι δράσεις με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, στοιχεία επικοινωνίας της κάθε Ομάδας Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD και των στελεχών της, καθώς και οι φορείς που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαχείρισης του κάθε προγράμματος.

Δείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες για τα Τοπικά Προγράμματα LEADER/CLLD.

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα