Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την άσκηση του ρόλου της στη διαχείριση των εκχωρημένων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αρμοδιότητάς τους (υλοποίηση των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4), και των Δικαιούχων των δράσεων των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4 που ανήκουν στην δικαιοδοσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
31/07/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
11550.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την άσκηση του ρόλου της στη διαχείριση των εκχωρημένων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αρμοδιότητάς τους (υλοποίηση των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4), και των Δικαιούχων των δράσεων των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4 που ανήκουν στην δικαιοδοσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
31/07/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
29400.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τις Διευθύνσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας & Πελ/σου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίων Νήσων»

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών  των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου -  Δυτικής Μακεδονίας & Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων για την άσκηση του ρόλου τους στη διαχείριση των εκχωρημένων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αρμοδιότητάς τους (υλοποίηση των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4), και των Δικαιούχων των δράσεων των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4 που ανήκουν στην δικαιοδοσία των  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου -  Δυτικής Μακεδονίας & Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
31/07/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
22200.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την άσκηση του ρόλου της στη διαχείριση των εκχωρημένων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αρμοδιότητάς τους (υλοποίηση των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4), και των Δικαιούχων των δράσεων των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4 που ανήκουν στην δικαιοδοσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
31/07/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
36300.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την άσκηση του ρόλου της στη διαχείριση των εκχωρημένων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αρμοδιότητάς τους (υλοποίηση των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4), και των Δικαιούχων των δράσεων των δασικών μέτρων 8.3 και 8.4 που ανήκουν στην δικαιοδοσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
31/07/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
35250.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του δικτυακού τόπου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (https://ead.gr/) και τη λειτουργία του facebook του ΕΑΔ»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
10/07/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
10000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία και συντήρηση του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, http://www.agrotikianaptixi.gr/el», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
10/07/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
17000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Τεχνική υποστήριξη χρηστών ΠΣΚΕ για δράσεις ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
23/03/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
20000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη στην εφαρμογή Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
10/04/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
2584645.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση Πράξεων στην Δράση: 1.1.1 του Μέτρου 01: Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
28/02/2020
Κατηγορία:
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: