Στατιστικά

Για τις ανάγκες παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και τη σύνταξη των απαιτούμενων ετήσιων εκθέσεων, γίνεται συλλογή, επαλήθευση και ανάλυση δεδομένων αξιοποιώντας βασικά πληροφοριακά συστήματα όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) και άλλα συστήματα συλλογής αιτήσεων. Στόχος της δημοσιοποίησης δεδομένων, διαγραμμάτων, πινάκων και χαρτών μέσω της παρούσας σελίδας είναι να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Προγράμματος αλλά και να απεικονίσουν με απλούστερο τρόπο προς τους πολίτες τη συμβολή και τη σημασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.