Πρόσκληση για την επιλογή ΟΤΔ

Η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισµένη στην προσέγγιση LEADER, είναι µια µέθοδος σχεδιασµού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωµένων αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συµµετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά οι οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δηµογραφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο προκειµένου οι τοπικές κοινότητες:

α) να κάνουν σταθερά βήµατα προς πιο αποτελεσµατικές µορφές οικονοµικής, βιώσιµης και «χωρίς αποκλεισµούς» ανάπτυξης, σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

β) να «καινοτοµήσουν» προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα των αγροτικών περιοχών της χώρας και

γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

 

52 προγράµµατα τοπικής ανάπτυξης LEADER σε αγροτικές περιοχές

Οι ολοκληρωµένες αναπτυξιακές στρατηγικές εφαρµόζονται µέσω 52 τοπικών προγραµµάτων που έχουν επιλεγεί για να υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές της χώρας, κυρίως σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆), οι οποίες αποτελούν τοπικές εταιρικές σχέσεις δηµοσίου - ιδιωτικού.

 

Τα τοπικά προγράµµατα διαρθρώνονται σε τρία Υποµέτρα:

19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

19.3: «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση δια- τοπικών και διακρατικών συνεργασιών»

19.4: «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εµψύχωση»

 

 

Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 31/08/2017 - 03/12/2018

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 14/06/2016 - 16/09/2016

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο
Συνημμένα: