Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Έτος 2021) - Έχει λήξει.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 18-03-2022 και ώρα 23:59:59. Αποκλειστικά και μόνο για τις προτάσεις που θα έχουν οριστικοποιηθεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. μέχρι την ημερομηνία και ώρα αυτή, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ελλειπόντων δικαιολογητικών τους μέχρι 31-03-2022 και ώρα 23:59:59, μόνο όμως για δικαιολογητικά εκδιδόμενα από άλλους δημόσιους φορείς πλην του Δήμου ήτοι από τον πίνακα της παρ 5.3 τα α/α 2, 6, 8, 12, 13 και 16 για την έκδοση των οποίων έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις μέχρι 18-03-2022. 

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
31/03/2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργική γη
Ημερομηνία έναρξης: 
10/01/2022
Ημερομηνία λήξης: 
28/02/2022