Προδημοσίευση για Προσκλήσεις της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα» έτους 2024

Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
  • Δράση 10.1.4 - Μείωση της ρύπανσης του νερού