Παρακολούθηση

Το 37% των πόρων του ΠΑΑ για νέες Δράσεις έχει εκχωρηθεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας, για να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές στον αγροδιατροφικό τομέα μέσα από σημαντικής βαρύτητας μέτρα του ΠΑΑ, όπως:

-  Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν συνολικές επιδόσεις ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013)
-  Υπομέτρο 4.2: Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600 χιλ €
-  Δράση 4.3.1: Εγγειοβελτιωτικά έργα, για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2 εκ. €

-  Δράσεις 4.3.3 & 4.3.4: Αγροτική & Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013)

-  Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων δαπανών (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013)

-  Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου

-  Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, στο 40% του προϋπολογισμού του υπομέτρου

-  Μέτρο 19: Ομάδες τοπικής δράσης LEADER, στο 100% του προϋπολογισμού του Μέτρου

 

 

Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων του ΠΑΑ στις Περιφέρειες αφορά στην υλοποίηση μέτρων πολιτικής που τις αφορούν άμεσα και συμβάλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδό τους. Η αποκεντρωμένη εφαρμογή του ΠΑΑ αφενός διασφαλίζει την συμμετοχή, αποδοχή και συναίνεση των τοπικών κοινωνιών στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων, αφετέρου συμβάλει στην μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος των πολιτών και των δικαιούχων των προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία ενός μόνιμου, ενιαίου και αποτελεσματικού μηχανισμού, μέσω του οποίου Υπουργείο και Περιφέρειες θα συνεργάζονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αγροτική ανάπτυξη, με στόχο το συγκέρασμα των χωρικών στρατηγικών προτεραιοτήτων των Περιφερειών με τις εθνικές στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου. 

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήθηκε το εργαλείο της δυνατότητας υπερδέσμευσης μέσω του οποίου οι Περιφέρειες, κατά περίπτωση, προέβησαν σε εντάξεις ποσού μεγαλύτερου από το αντίστοιχο εκχωρημένο ανά Μέτρο/Δράση, με αποτέλεσμα οι 13 Περιφέρειες να διαχειρίζονται πλέον άνω του 50% των πόρων του ΠΑΑ για νέες Δράσεις με περισσότερους δικαιούχους και μεγαλύτερη ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης.

Ωστόσο, εν μέσω μιας περιόδου σύνθετης κρίσης με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, αποτελεί προτεραιότητα το δεσμευτικό Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένους στόχους ανά εκχωρούμενο Μέτρο/Υπομέτρο που συνδιαμορφώθηκε με τις Περιφέρειες, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και εφαρμογή των μέτρων αρμοδιότητας των Περιφερειών και των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER και, κατ’ επέκταση, η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση - απορρόφηση των πόρων του ΠΑΑ 2014-2020. Ως εκ τούτου, έχει διαμορφωθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης της επίδοσης των περιφερειών σε Μέτρα και Δράσεις για τις οποίες τους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες και πόροι.