Π3-73-2.3 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής:
Περιοχή εφαρμογής