Π1-31.8 Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες