Π1-31.7 Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων