Ομάδες Τοπικής Δράσης

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο CLLD ανέλαβαν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης οι οποίες, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, σχεδίασαν με την μέθοδο «από τα κάτω προς τα επάνω» τα αναπτυξιακά τους προγράμματα και καθόρισαν την περιοχή εφαρμογής καθώς και τις κατηγορίες των έργων που σκοπεύουν να υλοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων τους. Οι στόχοι αλλά και οι κατηγορίες δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν εντός των τοπικών προγραμμάτων αφορούν στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν αυτό είναι συμβατό με την τοπική στρατηγική ανάπτυξης μπορούν να υλοποιήσουν και δράσεις δημόσιου χαρακτήρα που συμβάλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της οικονομίας.  Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης είναι υπεύθυνες όχι μόνο για το σχεδιασμό των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης αλλά και για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση αυτών, καθώς και στην εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εν λόγω υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων που ανέλαβαν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης, αποτελεί προτεραιότητα το δεσμευτικό Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένους στόχους που συνδιαμορφώθηκε με τις Περιφέρειες και τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER και, κατ’ επέκταση, η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση - απορρόφηση των πόρων του ΠΑΑ 2014-2020. Ως εκ τούτου, έχει διαμορφωθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης της επίδοσης των Ομάδων Τοπικής Δράσης για τις οποίες τους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες και πόροι.