Οικολογικά προγράμματα (31)

Οικολογικά προγράμματα (31)

  • Π1-31.1 Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών
  • Π1-31.2 Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης
  • Π1-31.3 Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας
  • Π1-31.4 Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία
  • Π1-31.5 Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου
  • Π1-31.6 Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης
  • Π1-31.7 Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων
  • Π1-31.8 Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες
  • Π1-31.9 Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
  • Π1-31.10 Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας