Μέτρο 3 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων / Υπομέτρο 3.1 – Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

Το Μέτρο 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» και το Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» αποσκοπούν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Ειδικότερα, το Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» αποσκοπεί:

 •      Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.

•      Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.

•      Στην καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Στο Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» περιλαμβάνονται οι εξής δράσεις:

  • Δράση 3.1.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας»
  • Δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας»