Μέτρο 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)

 

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και του μεγεθυμένου κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι οι κτηνοτρόφοι των κλάδων αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας καθώς επίσης και οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρνιθες) και χοιροτροφίας.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και του αυξημένου κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

 

 

Υπουργική Απόφαση καθορισμού πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 17/03/2023 - 23/03/2023

Δικαιούχος/-οι: Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Συνημμένα:
Αποτελέσματα/Απόφαση ένταξης πράξεων της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/03/2023
Αποτελέσματα/Απόφαση ένταξης πράξεων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
19/01/2023