Μέτρο 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)

 

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και του μεγεθυμένου κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι οι κτηνοτρόφοι των κλάδων αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας καθώς επίσης και οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρνιθες) και χοιροτροφίας.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και του αυξημένου κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

 

 

Υπουργική Απόφαση καθορισμού πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 19/12/2022 - 10/01/2023

Δικαιούχος/-οι: Φυσικό πρόσωπο
Αποτελέσματα/Απόφαση ένταξης πράξεων της Πρόσκλησης του Μέτρου 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
19/01/2023