Μέτρο 14 - Καλή μεταχείριση των Ζώων

Στην Ελλάδα η ευζωία των παραγωγικών ζώων περιορίζεται στις ελάχιστες απαιτήσεις που απορρέουν από τις εθνικές διατάξεις και τις οδηγίες ΕΕ, γεγονός που μειώνει τις πραγματικές δυνατότητες για επιπλέον ωφέλειες στην ασφάλεια και ποιότητα των κτηνοτροφικών τροφίμων, στην προστασία των υγείας των ζώων και στη δημόσια υγεία. Επιπλέον, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη Χώρα μας καθώς κατά το παρελθόν δεν έχει εφαρμοστεί κανένα πρόγραμμα για την ευζωία των παραγωγικών ζώων και ούτε έχει αναδειχθεί ή προβληθεί ως προτεραιότητα / θετική ενέργεια για την αειφορική ανάπτυξη στον τομέα την κτηνοτροφίας.

Oι Έλληνες κτηνοτρόφοι, στο μεγαλύτερο ποσοστό, προσφέρουν στα ζώα τους τις απαραίτητες φροντίδες, μέσα από πρακτικές ρουτίνας, που συνδέονται με την οικονομική τους κατάσταση και τις κοινωνικές παραδόσεις τους. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή ενός προγράμματος στην Ελλάδα, για την καλή μεταχείριση των ζώων προκειμένου να αναδειχθούν οι παραπάνω δυνατότητες και επιπλέον ωφέλειες.

Ειδικότερα, η εφαρμογή του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων», αναμένεται να:

 • βελτιώσει την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων στις ελληνικές εκτροφές, προτείνοντας δεσμεύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις συνήθεις πρακτικές και το περιβάλλον (οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό) της Ελληνικής εκτροφής. Έτσι, για πρώτη φορά εξετάζεται η ευζωία ως σημαντική παράμετρος της αειφορίας στην πρωτογενή παραγωγή.
 • ενισχύσει την παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων-Προστασία Δημόσιας Υγείας. Οι δεσμεύσεις που προτείνονται λαμβάνουν υπόψη τη σημασία της ευζωίας των παραγωγικών ζώων ως αναπόσπαστο τμήμα της Ασφάλειας και Ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και κατά συνέπεια, της Δημόσιας Υγείας.
 • βοηθήσει τον Έλληνα κτηνοτρόφο να αφομοιώσει στην κουλτούρα του τις αρχές ευζωίας των ζώων.

Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν τις αρχές ευζωίας των ζώων ως κύριο συστατικό της βιωσιμότητας της εκτροφής και με προσανατολισμό στην παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων, αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις, για τις οποίες θα υποστηριχθούν οικονομικά, δηλαδή θα επιβραβευθούν για ενέργειες, που μέχρι σήμερα συσχέτιζαν μόνον με ποινές.

Επιπρόσθετα, ένα τέτοιο μέτρο έχει ως μέσο-μακροπρόθεσμο στόχο την δημιουργία κτηνοτροφικών προϊόντων - που σήμερα απουσιάζουν - για τον καταναλωτή που επιθυμεί να γνωρίζει κάτω από ποιες συνθήκες μεταχείρισης των ζώων παράγονται αυτά, τόσο για λόγους ποιότητας και ασφάλειας, όσο και για λόγους περιβαλλοντικής και φιλοζωικής συνείδησης.

Το Μέτρο 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» έχει πεδίο εφαρμογής όλη τη Χώρα, εφαρμόζεται για περίοδο δύο ετών και αποτελείτε από τρία υπομέτρα, ανάλογα με το είδος του ζώου και το σύστημα εκτροφής, και συγκεκριμένα:

 • Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής
 • Καλή μεταχείριση των  Κρεοπαραγωγών Ορνιθίων εκτροφής ορνιθώνα
 • Καλή μεταχείριση των Πτηνών ελευθέρας ή/και βιολογικής εκτροφής.

Οι ενισχύσεις αφορούν σε συγκεκριμένες ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, που παρέχουν αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής στους τομείς νερό, ζωοτροφές, συνθήκες σταβλισμού και πρακτικές που αποφεύγουν των ευνουχισμό των ζώων και ανέρχονται:

 • Για τους χοίρους
 • Χοιρομητέρες: 55 €/ζώο
 • Λοιπά χοιρινά: 8 €/ζώο 
 • για τα πτηνά κρεοπαραγωγής ορνιθώνα: 2,3 €/πτηνό
 • για τα πτηνά ελευθέρας ή/και βιολογικής εκτροφής: 2,2 €/πτηνό

Στα παραπάνω ποσά προστίθενται δαπάνες για εργαστηριακές αναλύσεις ελέγχου ποιότητας νερού και δαπάνες για τεχνική στήριξη.

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΑΑ είναι 45 εκατ.€ και περιλαμβάνει δυνητικά το μεγαλύτερο μέρος των χοιροτρόφων της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας και πτηνοτρόφων της Χώρας, γεγονός που το καθιστά ευπρόσιτο και χωρίς διακρίσεις.