Δράση 5.1.2 Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές

Στόχος της Δράσης 5.1.2 είναι η ενίσχυση επενδύσεων, με σκοπό την προάσπιση της εγχώριας χοιροτροφίας από λοιμώδη νοσήματα και συγκεκριμένα την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων, με την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος σε αυτές, μέσω επαφής με αγριόχοιρους ή ανεπιτήρητους οικόσιτους χοίρους ή, ανθρώπινης δραστηριότητος ή υλικών.

Αρχές κριτηρίων επιλογής

• Ο τόπος που βρίσκονται οι χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, με προτεραιότητα τις περιοχές υψηλού κινδύνου ως προς την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων.

• Το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, με προτεραιότητα αυτές με τον μεγαλύτερο αριθμό χοιρομητέρων, σύμφωνα με στοιχεία απογραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ).

• Η πυκνότητα των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται η εκμετάλλευση, με προτεραιότητα εκείνες όπου η πυκνότητα είναι υψηλή.

Δικαιούχοι: φυσικά πρόσωπα, με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού (χοιροτρόφου) ή νομικά πρόσωπα, με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και ειδικότερα της χοιροτροφίας, με την προϋπόθεση εγγραφής τους στο ΟΠΣΚ, με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως α) μη οικόσιτης και β) ενσταβλισμένης ή μικτής.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) Καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 5.1.2
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 02/03/2023 - 27/04/2023

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.2
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
22/12/2023
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απόφαση αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
09/01/2024