Δράση 5.1.1 Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο

Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών, με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοί γεωργοί. Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα (και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών) θα πρέπει  να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μη υπερβαίνουν το 61 έτος ηλικίας κατά την υποβολή της αίτησης, να έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους αναφοράς της πρόσκλησης με επιλέξιμες καλλιέργειες, να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛΓΑ σύμφωνα με τον Ν.3877/2010 όπως ισχύει κάθε φορά και να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Οι ομάδες παραγωγών είναι επιλέξιμες μόνο για τα ενεργητικά συστήματα για την προστασία της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών από τον παγετό.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης:

α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου στις 100.000,00 €.

β) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωργών στο 1.000.000,00 €.

γ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι α) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, β) η προμήθεια καινούργιων

συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, γ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή, δ) η προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή, ε) η προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, στ) η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή τους σε

εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή, ζ) η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή. Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη κατά περίπτωση των ανωτέρω καθορίζεται στην πρόσκληση. Για τις γενικές δαπάνες ισχύουν τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο και αποτελούν επιπρόσθετη επιλέξιμη δαπάνη.

 

Κριτήρια επιλογής:

1. Συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα στις περιοχές, όπου παρατηρείται συστημικός κίνδυνος. Για τον προσδιορισμό του

συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής επικινδυνότητας, ο οποίος προκύπτει από το λόγο του μέσου όρου των αποζημιώσεων της τελευταίας πενταετίας, που αφορούν το συγκεκριμένο αίτιο (χαλάζι , βροχή, παγετός), στην συγκεκριμένη καλλιέργεια, στην περιφερειακή ενότητα (ΠΕ) αναφοράς προς το μέσο όρο της ασφαλιζόμενη αξία της τελευταίας πενταετίας της αναφερόμενης καλλιέργειας στην συγκεκριμένη ΠΕ. ( Μέγιστος αριθμός βαθμών: 21, ελάχιστος αριθμός βαθμών: 8,4 ) 

2. Αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες παραγωγής. Οι καλλιέργειες με την μεγαλύτερη ασφαλιζόμενη αξία (σύμφωνα με τη Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής (ΔΚΕ), όπως προκύπτει από την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του τελευταίου έτους) έχουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. (Στην περίπτωση πολλών καλλιεργειών υπολογίζεται ο σταθμισμένος με βάση την έκταση μ.ο της ασφαλιζόμενης αξίας.) ( Μέγιστος αριθμός βαθμών: 16, ελάχιστος αριθμός βαθμών: 6,4).

3. Ιδιότητα επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική νομοθεσία (δεν εφαρμόζεται σε συλλογικούς φορείς). Αξιολογείται αν το εισόδημα των εν δυνάμει δικαιούχων διαμορφώνεται κύρια από την αγροτική δραστηριότητα. ( Μέγιστος αριθμός βαθμών: 14, ελάχιστος αριθμός βαθμών: 0).

4. Συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη περιοχή. Αξιολογείται αν μια επένδυση

πρόληψης είναι ατομική ή συλλογική, ως προς τη χρήση της (εφαρμόζεται μόνο σε συλλογικούς φορείς). ( Μέγιστος αριθμός βαθμών: 28, ελάχιστος αριθμός βαθμών: 0).

5. Οικονομικά κριτήρια, με προτεραιότητα στους δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα (δεν εφαρμόζεται σε συλλογικούς φορείς). Αξιολογείται και βαθμολογείται το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης. ( Μέγιστος αριθμός βαθμών: 14, ελάχιστος αριθμός βαθμών: 0).

6. Αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ( Μέγιστος αριθμός βαθμών: 15, ελάχιστος αριθμός βαθμών: 0).

7. Καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) ή προϊόν Πιστοποιημένης Βιολογικής παραγωγής. ( Μέγιστος αριθμός βαθμών: 3, ελάχιστος αριθμός βαθμών: 0).

8. Δικαιούχοι των μέτρων 112 (ΠΑΑ 2007-2013) και Μ6.1 (ΠΑΑ 2014-2020). ( Μέγιστος αριθμός βαθμών: 17, ελάχιστος αριθμός βαθμών: 0).

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 40 βαθμοί.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 - Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις ΕΛΓΑ
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 23/04/2018 - 09/10/2018

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης για την Υποβολή προτάσεων στη Δράση 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο»
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
08/02/2024
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ